Танилцуулга

Үр дүнд суурилсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн сан Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төслүүдийн бичиг баримт боловсруулах үе шатнаас эхлээд төсөл хэрэгжиж дуусах хүртэлх, тухайн төслөөс боловсруулагдсан төслийн бичиг баримт, Тулгамдсан асуудлын дүн шинжилгээ, Хэрэгцээ шаардлагын үнэлгээ, логик хүснэгт болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө, Тайлан, санхүүжилтийн мэдээлэл, сонгосон ашигласан гүйцэтгэлийн/үр дагаврын/үр нөлөөний шалгуур үзүүлэлтүүдийн байдлын талаар гэх мэт тухайн төсөлтэй хамааралтай Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаарх мэдээллүүдийг нэгтгэсэн нэгдсэн нэг мэдээллийн сан бий болно.

Санал хүсэлт

ҮСХШҮМС системийн талаарх санал хүсэлтээ дараах хаягаар илгээнэ үү odamis.mof@gmail.com

Нууц үг мартсан
Зөвхөн тусгай эрх бүхий хэрэглэгч системд нэвтрэх болон өөрчлөлт хийх эрхтэй. Олон нийтийн нэвтрэх эрхээр хандана уу.
Гарын авлага